Welkom op Veiliger Zaltbommel


Ook op deze website respecteren we uw privacy.
Lees hier onze voorwaarden:

Privacy verklaring Veiliger Zaltbommel.


nieuwe site


Donderdag 20 september 2012

"Als er dooien vallen ... "
als er doden vallen lees verder op op de pagina van het Kontakt:  http://www.hetkontakt.nl/bommelerwaard/nieuws/


Dinsdag 4 september 2012

Stichting Veiliger Zaltbommel geeft zienswijze op legalisatie detailhandel
Het College van burgemeester en wethouders van Zaltbommel maakte in juli kenbaar dat zij voornemens was de detailhandel van twee ondernemingen aan van Voordenpark naast de chemische fabriek Sachem te legaliseren.

Stichting Veiliger Zaltbommel reageerde verheugd op het initiatief van het College om dreigend faillissement van de twee ondernemingen te voorkomen. Maar tegelijkertijd constateert de stichting dat er aan het ontwerpbesluit nogal wat haken en ogen zitten.

U kunt de zienswijzen <hier> downloaden.  


Vrijdag 29 juni 2012

Sachem en Gemeente kruisen opnieuw de degens tijdens rechtzitting
Stichting Veiliger Zaltbommel  vroeg vrijdagmiddag tijdens de  rechtzitting in Arnhem opnieuw aandacht voor de onachtzame en nalatige wijze waarop de gemeente Zaltbommel omgaat met de adviezen van de Veiligheidsregio - Zuid.

Tijdens de rechtzitting stonden  het bedrijf Sachem en de gemeente Zaltbommel voor de zoveelste keer tegenover elkaar, dit keer in het geschil over de woningbouw aan de Fiep Westendorplaan.

Ook stichting Veiliger Zaltbommel mengde zich in dat geschil. De stichting is van mening dat pas huizen gebouwd kunnen en mogen worden, als de gemeente de veiligheid  van de bewoners in en nabij de nieuwe woonwijk voldoende kan garanderen.

Die veiligheid is niet geborgd door maar te verwijzen naar het WAS, zoals de advocaat die namens het College van Zaltbomel het woord voerde, tijdens deze zitting deed.
Daarmee maakt de gemeente Zaltbommel een zelfde 'vergissing' als in Moerdijk en ook een wassen neus van haar veiligheidsbeleid.

WAS: Sirenes in Moerdijk in orde

De pleitnota van de stichting kunt u hier lezen.


Zaterdag 16 juni 2012


Meerderheid van de deelnemers aan internetpoll van het Brabants Dagblad vindt beslotenheid rondom Sachem geen goede zaak.
In de week van 9 tot 16 juni peilde Brabants Dagblad de mening over de beslotenheid rond Sachem. Die 'poll' ging niet over de vraag of het soms toch nodig is dat de raad in beslotenheid vergadert. (Daar kan ieder zich wel iets bij voorstellen.) Ook de vraag hoe vaak je dit instrument kunt inzetten, was niet aan de orde.  De 'poll' betrof de beslotenheid rondom de problemen 'van' of misschien wel beter 'met' de chemische fabriek Sachem.

En dat die problemen er al geruime tijd zijn, is helder. Dat het onder andere ook gaat over het bedrijf Dept dat zich binnen de risicocontour van Sachem bevindt, is eveneens duidelijk. En dat - om de problemen op te lossen - overwogen wordt het chemicaliën magazijn van Sachem te verplaatsen is ook al bekend. Dat die verplaatsing uiteraard niet richting Dept, dus niet in westelijke richting, maar dan alleen in  (noord)-oostelijke richting kan plaatsvinden, laat zich raden. Ten zuiden en ten noorden is namelijk nauwelijks ruimte.

De oplossing die dus kennelijk in beslotenheid besproken lijkt te moeten worden is o.m. de vraag of het magazijn - waar Sachem een heleboel chemicaliën opslaat - verplaatst kan worden richting de spoorlijn, en hoeveel de burgers van Zaltbommel en de rest van Gelderland  hieraan gaan meebetalen.

De vraag over verplaatsing naar het noordoosten is niet zo eenvoudig te beantwoorden. Immers dat chemicaliën-magazijn is niet alleen een risicobron voor de omgeving en een risico voor Dept, ook de locatie van de chemische fabriek  naast de spoorlijn Utrecht-Den Bosch heeft risico’s.  Om die risico’s  goed in beeld te brengen worden intensieve studies verricht, die onder de naam ‘QRA’ bij alle raadsleden bekend verondersteld mogen worden.

Ook voor Sachem is begin 2011 zo’n kwantitatieve risico analyse (QRA) gemaakt. Dan wordt naast heel veel andere zaken ook gekeken naar het risico van brandbare wolken die gevormd kunnen worden door het vrijkomen van brandgevaarlijke stoffen. Die brandbare wolken kunnen op hun beurt weer ontsteken door bijvoorbeeld passerende treinen. Dus heeft het onderzoeksbureau ook onderzocht hoeveel treinpassages er per uur zijn.

Voelt u zich geroepen? Houdt u er rekening mee dat naast sneltreinen ook stoptreinen de fabriek passeren? Bovendien rijden de treinen twee kanten op. Verder rijden er 's nachts en in het weekend wat minder treinen, maar dan ('s nachts dus en overigens ook overdag) passeren er wel weer diverse goederentreinen. De verwachte forse uitbreiding van zowel personen- als goederenvervoer in de nabije toekomst  laten we overigens bij deze berekening buiten beschouwing.

Dit is dan ook meteen een suggestie voor de volgende 'Poll' in het Brabants Dagblad:

Hoeveel treinpassages zijn er (per uur!)  langs de -waarschijnlijk- nieuwe locatie van het chemicaliën magazijn van Sachem?
Zijn dat er :
                      A)  vier  
                      B)  minder dan vier 
                      C) iets meer dan vier 
                      D) zo ongeveer het dubbele (van vier)
 
Het goede antwoord staat op blz. 43 onderaan. 

poll beslotenheid


Donderdag 14 juni 2012


PERSBERICHT  -   STICHTING VEILIGER ZALTBOMMEL  -   14 JUNI 2012   11:32 UUR
 

HULPDIENSTEN NIET TOEGERUST BIJ RAMP CHEMISCHE FABRIEK SACHEM
 
"Het aantal te verwachten slachtoffers dat binnen één uur medische hulp nodig heeft in geval van een ramp, gaat de mogelijkheden van de hulpdiensten te boven."
 
Dit is één van de conclusies uit “het Advies ruimtelijke onderbouwing Zaltbommel, Fiep Westendorplaan” van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.  Deze conclusie is door de gemeente Zaltbommel buiten de tekst van de ruimtelijke onderbouwing gelaten,  constateert de Veiligheidsregio in haar antwoord van 6 juni 2012 op schriftelijke vragen van de Stichting Veiliger Zaltbommel.
 
Ook de voorgestelde maatregelen in verband met 'rampenbestrijding' en 'zelfredzaamheid' – die de kern van haar advies vormen- vindt de Veiligheidsregio niet terug in de ruimtelijke onderbouwing van het projectbesluit. Zo schrijft de Veiligheidsregio dat "de gemeente Zaltbommel geen actieve campagne heeft om burgers voor te lichten over de risico's van het transport van gevaarlijke stoffen" en "er bijvoorbeeld voor kan worden gekozen om een passage over de externe veiligheidsrisico's op te nemen in de koop- en/of huurcontracten van de woningen".
 
Uit het niet overnemen van deze en andere adviezen van de Veiligheidsregio moet de Stichting Veiliger Zaltbommel concluderen dat de gemeente zijn verantwoordelijkheden met betrekking tot de risico's op calamiteiten niet serieus neemt.
 
Om zelf goed inzicht te krijgen in de risico's van chemische fabriek Sachem heeft Stichting Veiliger Zaltbommel het college van B&W verzocht -op basis van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB)- het rampenbestrijdingsplan openbaar te maken. Afgelopen week is de wettelijke termijn voor een reactie van het college verstreken en heeft Stichting Veiliger Zaltbommel de gemeente in gebreke moeten stellen.
 Zaterdag 19 mei 2012
chemische fabriek verhuistDe situatie rondom Sachem wordt steeds lastiger, steeds ingewikkelder en steeds onoverzichtelijker.

Dat geldt zeker nu het bedrijf Dept een bouwvergunning heeft gekregen van de gemeente Zaltbommel. Het bedrijf Dept is van plan aan het Van Voordenpark te Zaltbommel het hoofdkantoor van zijn kledingbedrijf te vestigen.

Maar krachtens de Bevi wetgeving wordt het bedrijf Dept dan - vlak naast Sachem gelegen - als kwetsbaar object aangemerkt.
Het pand ‘Dept’  wordt dan namelijk een kantoor waar tientallen mensen dagelijks aan het werk zullen zijn, en deze situatie past niet binnen de - volgens huidige berekeningen - aanvaardbare risico’s om en nabij Sachem.

Om aan de nu ontstane knelsituatie het hoofd te bieden, wordt - zo lijkt - overwogen  het opslagmagazijn van gevaarlijke stoffen van Sachem te verplaatsen.

Het gaat daarbij  - tot onze verrassing en verbazing -  om een verplaatsing van dat magazijn met gevaarlijke stoffen naar - zo lijkt -  een ander plekje op hetzelfde bedrijfsterrein van Sachem. Een verplaatsing dus van hooguit een paar honderd meter.

Eén van de uitkomsten lijkt vervolgens ook  te zijn dat burgers van Zaltbommel mee gaan betalen aan die verplaatsing. 

Die ‘verhuizing’ zal hoe dan ook een kostbare verplaatsing zijn. Vandaar dat wij ons afvragen hoe zinvol dit is. 

Het zou inderdaad mogelijk kunnen zijn dat één en ander na die verplaatsing van het magazijn volgens de huidige risicoberekeningen  weer  net  op het randje  inpasbaar is.

Deze aanpak biedt volgens ons echter absoluut geen  toekomstbestendige  ruimtelijke indeling van bedrijven naast woningen en woningen naast bedrijven.

Daarom doet Stichting Veiliger Zaltbommel langs deze weg opnieuw een oproep aan onze overheden en aan het bedrijf om te zoeken naar een structurele oplossing.
  • Waarom is er nog steeds geen onderzoek gedaan naar de gevolgen van verplaatsing van het bedrijf? Waarom zijn de kosten en ook de baten niet in beeld?
  • Wanneer stopt ons gemeentebestuur met het steeds meer geld steken in maatregelen (zoals als opkopen en slopen van woningen nabij de fabriek) die uiteindelijk geen echte oplossing bieden?
Zoals vandaag in het Brabants Dagblad te lezen is: "Wij houden u op de hoogte."
Heeft u vragen of opmerkingen, stuur ons uw reactie.
Wilt een bijdrage leveren aan onze doelstelling, laat het ons weten.
Het e-mailadres treft u aan op de contactpagina.

Dinsdag 1 mei 2012


Op 1 mei 2012 heeft de fractie van D66 schriftelijke vragen gesteld aan de voorzitter van de raad.


vragen d66 aan college zaltbommel


- Klik hier om de volledige brief in te zien- .


Donderdag 26 januari 2012


Onlangs besloot het College van Burgemeester en Wethouders van Zaltbommel tot de bouw van zeventig woningen. Die woningen worden gebouwd op enkele honderden meters afstand van de chemische fabriek Sachem te Zaltbommel.
In het Brabants Dagblad, in het Kontakt en in de Toren verschenen gisteren en vandaag berichten n.a.v. het beroepschrift van de Stichting Veiliger Zaltbommel.

Stichting is niet tegen woningbouw Fiep Westendorplaan


Het beroep van de Stichting Veiliger Zaltbommel ( een beroep dat gesteund wordt door de Gelderse Natuur en Milieufederatie - GNMF - )  is gericht tegen het besluit Fiep Westendorplaan van het College van Burgemeester en Wethouders van Zaltbommel.  Het is echter niet de woningbouw op zich waar de stichting bezwaar tegen heeft, integendeel!


Stichting is wel tegen woningbouw naast chemische fabriek


Het Bezwaar richt zich wel tegen woningbouw op korte afstand van de chemische fabriek.
Het chemiebedrijf aan de andere kant van de A2 verwerkt jaarlijks 10.000 m3 van de kankerverwekkende stof Epichloorhydrine (ECH).

Epichloorhydrine

Voor een kankerverwekkende stof is er geen veilig blootstellingsniveau: elke blootstelling houdt een gezondheidsrisico in. Veiliger Zaltbommel vindt dat de gezondheidsrisico`s bij een brand te groot zijn. Bij een brand kan de stof zich via de rookpluim over grote afstand verspreiden. De stichting verwijst naar de omvang van de brand bij het bedrijf Chemie Pack te Moerdijk in januari 2011, waar door een menselijke fout  het bedrijf volledig uitbrandde. De rookpluim verspreidde zich over grote afstand.
 

Het Advies van de Veiligheidsregio niet overgenomen

Ook wijst de stichting in haar beroepschrift op het feit dat de gemeente Zaltbommel de adviezen van de Veiligheidsregio Gelderland niet heeft overgenomen. De aanbevelingen zoals het voeren van een actieve risico-communicatie zijn genegeerd. De Veiligheidsregio adviseert onder meer het centraal kunnen uitschakelen van ventilatiesystemen in omliggende woningen, een vluchtroute voor voetgangers en het opnemen van een passage over externe veiligheidsrisico`s in de koop- en huurcontracten van woningen. Deze maatregelen zijn niet uitgevoerd. De veiligheid van de toekomstige bewoners zijn onvoldoende beschermd, aldus het advies.


Aansprakelijkheid niet vastgelegd

Verder vindt Veiliger Zaltbommel het onduidelijk wie voor de schade aansprakelijk is bij een mogelijk ongeluk bij Sachem. De verantwoordelijkheden voor schade bij een ramp (immaterieel, materieel en aan het milieu)  moeten zijn vastgelegd. 

. (zie ook de website van de Gelderse Natuur en Milieu Federatie).

weekblad Kontakt over bezwaar Uit weekblad Kontakt

Weekbald de Toren over Bezwaar

Uit weekblad de Toren

brabantsdagblad over bezwaar  Website Brabants Dagblad

Donderdag 17 februari 2011


uit: nieuwsblad De Toren  (17-2-2011)


pleidooi


Woensdag 16 februari 2011


uit: Het Kontakt Bommelerwaard  (16-02-2011)
groen links petitie


Vrijdag 11 februari 2011


uit: Brabants Dagblad  (11-02-2011)
sachem op de agenda


Woensdag 09 februari 2011


Uit Brabants Dagblad (09-02-2011):


milieu ambtenaren over de vloer


Zondag 21 november 2010


  - Ringweg Zaltbommel Zuid : Een nieuw viaduct of ...?
    (Nog) twee extra varianten voor een veiliger toekomst:
     (Klik op de afbeelding om zichtbaar te maken).

straks

Dinsdag 15 juni 2010


 verplaatsing sachem
brabants dagblad

Vrijdag 15 januari 2010


 brief voor kopers waluwe (waluwe2 - waluweII )

 . sachem bij woonwijk