Onze doelstelling


Doelstelling van deze website is een bijdrage leveren aan een veiliger Zaltbommel door het geven van informatie over de plannen van de gemeente om een nieuwe woonwijk te realiseren naast de A2 tegenover de chemische fabriek Zaltbommel, over de knelsituatie die hier is ontstaan en het enige alternatief dat zowel voor de bewoners van Zaltbommel als voor het bedrijf een echte oplossing biedt, namelijk de verplaatsing van deze onderneming  naar een -  voor dit bedrijf - beter geschikt bedrijfsterrein. Deze verplaatsing is naar onze mening een gezamenlijke  verantwoordelijkheid van gemeente, provincie en bedrijf. 

Veiligerzaltbommel.nl wil hierbij tevens een platform zijn voor alle inwoners die deze oproep steunen.

Petitie voor een veiliger woonomgeving 

Aan de oostzijde van de A2 op het Van Voordenpark in Zaltbommel staat al tientallen jaren een chemische fabriek, die tot de meest risicovolle bedrijven in Nederland wordt gerekend. Aan de westzijde van de A2, op enkele honderden meters afstand van de fabriek heeft de gemeente Zaltbommel een nieuwe woonwijk gepland: Waluwe II.


Over dit nieuwbouwplan deed de Raad van State december 2009 een opmerkelijke en zeer duidelijke uitspraak door vast te stellen dat de gemeente Zaltbommel en de provincie Gelderland bij de planvorming van de nieuwbouwwijk Waluwe II onvoldoende rekening gehouden hebben met de gevolgen voor de hulpverlening na een eventuele ramp op de A2 in combinatie met de nabijheid van chemisch bedrijf Sachem en het spoor, dat niet inzichtelijk is gemaakt dat een toename van overschrijding van de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico en het aanwezige risico dat een ramp niet effectief kan worden bestreden uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening aanvaardbaar is, en dat het plan wat betreft het aspect geur ( waarbij een afstand tot een woonwijk wordt aanbevolen van 1.000 meter) onvoldoende is gemotiveerd.


Over de chemische fabriek Sachem is bekend dat het bedrijf chemische stoffen produceert op basis van aardolieproducten waaronder hun belangrijkste product Reagens-S-CFZ. Daarnaast maakt het ook quaternaire ammoniumverbindingen, glycidylethers en organische metaalverbindingen. Deze stoffen kennen onder andere hun toepassing in reinigers voor elektronische apparatuur, verven, epoxyharsen, glasfibers en -coatings, cosmetische producten en medicijnen. Sachem houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie en de verkoop van hoogzuivere organische fijnchemicaliën. Deze stoffen worden als halffabrikaten over de hele wereld afgezet en de toepassingen zijn zeer divers: zetmeel-, papier-, kunststof-, cosmetische en farmaceutische industrie.


Sachem hoort hiermee tot de zogenaamde categorie vijf bedrijven, en heeft door de aard van de werkzaamheden te maken met wro, brzo, bevi, en revi wet- en regelgeving en nog veel meer voorschriften. Zoals in de inleiding vermeld, wordt deze onderneming tot de meest risicovolle bedrijven in Nederland gerekend. Een ernstige calamiteit zou tot kilometers in de omtrek tot slachtoffers kunnen leiden.


Ons uitgangspunt was, is (en blijft !) dat een Chemische Fabriek niet thuis hoort nabij de woonomgeving Zaltbommel .


De in de uitspraak van de Raad van State geschetste problemen rond (1) geurhinder, rond (2) de bereikbaarheid van de fabriek bij calamiteiten , en (3) ten aanzien van overschrijding van de groepsrisiconormen versterken die mening.


Vanwege de in de fabriek gebruikte stoffen die gevaarlijk en carcinogeen zijn, dient het bedrijf al veel, heel veel voorzorgsmaatregelen te treffen. Door de geplande woningbouw Waluwe II komt het bedrijf nog meer in een knelpositie, en zou daarom gebaat zijn met verplaatsing naar een meer geschikt bedrijfsterrein.


Daarom is dit ons verzoek:

  1. Gemeente en Provincie ga in overleg met Sachem,

  2. Onderzoek welke mogelijkheden er zijn om de chemische fabriek te verhuizen naar een geschiktere bedrijfslocatie, en

  3. Wacht met de woningbouwplannen Waluwe II tot er duidelijke afspraken gemaakt zijn over de verplaatsing van Sachem.


Burgerinitiatief Zaltbommel (en omstreken), H. Winterwerp, A. Wegman-Boll , M. Toussaint, F. van der Schans, J.W. van Drunen, en A.J. van Kooten.