SCHRIFTELIJKE VRAGEN
 
 
Datum 1 mei 2012
 
 
Aan de voorzitter van de raad
 
 
Onderwerp: Sachem
 
 
De fractie van D66 heeft de afgelopen weken inzage gekregen in een briefwisseling tussen de VROM-inspectie en het college van GS van Gelderland, en tussen dit college en het bedrijf Sachem. Daarnaast heeft de D66-fractie ook inzage gekregen in het (concept) Intergemeentelijk Rampbestrijdingsplan Sachem Europe BV. Naar aanleiding van deze informatie heeft de fractie van D66 de volgende vragen aan het college.

Op 10 november 2011 schrijft de VROM-inspectie aan GS van Gelderland oa:
"De beslistermijn van mijn verzoek om wijziging van de vergunningvoorschriften moet in dit geval worden geacht te zijn overschreden, indien u binnen veertien weken na ontvangst van deze aanvraag (mijn verzoek) geen definitief besluit heeft genomen en evenmin een ontwerpbesluit, dat aan deze aanvraag tegemoet komt, ter inzage is gelegd."

Op 3 januari 2012 schrijven GS van Gelderland aan de VROM-inspectie oa:
"In de derde plaats merken wij op dat er, afgezien van de genoemde zes woningen, voor zover ons bekend momenteel feitelijk geen (andere) kwetsbare objecten binnen de plaatsgebonden risicocontour rondom Sachem aanwezig zijn. Wel is er sinds de uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 30 maart 2011 sprake van een onherroepelijke bouwvergunning voor Dept B.V. om op haar perceel aan het Van Voordenpark 22 te Zaltbommel, direct grenzend aan het perceel van Sachem, onder andere haar kantoorruimte uit te breiden, waardoor haar gebouw als kwetsbaar object aangemerkt moet worden. Hoewel deze uitbreiding feitelijk nog niet gerealiseerd is, is er ingevolge artikel 18, lid 3 Bevi vanaf de genoemde datum sprake van een saneringsverplichting. Deze verplichting is er in zoverre in elk geval niet vanaf de in uw brief genoemde datum van 1 januari 2010."

1.    Op welke wijze heeft de VROM-inspectie gereageerd op de reactie van het college van GS van Gelderland?
2.    a) Wanneer is er door wie een vergunning voor uitbreiding van het kantoor van Dept
     verstrekt?
2.    b) Is het juist dat bij de vergunningverlening geen rekening of op zijn minst
    onvoldoende rekening is gehouden met het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen?
•    Zo ja, wat is hiervan de oorzaak?

Op 15 februari 2012 schrijven GS van Gelderland aan Sachem:
"Terugdringing van de contour aan de westzijde dient daarbij gepaard te gaan met een aangepaste ruimtelijke inrichting welke recht doet aan uw uitbreidingsplannen. Daarvoor kan gebruik gemaakt worden van potentieel beschikbare (risico)ruimte aan de noord- en oostzijde."

3.    Welke uitbreidingsplannen heeft Sachem, op welke termijn en met welke impact?
4.    Is de brief van 15 februari 2012 mede namens de gemeente Zaltbommel verstuurd?
•    Zo ja, waarom wil de gemeente Zaltbommel medewerking verlenen aan uitbreidingsplannen van Sachem?
•    Zo nee, hoe kijkt u aan tegen deze uitbreidingsplannen?

Uit dezelfde brief komt ook de volgende passage:
"Wij willen met u komen tot vaststelling van een concreet pakket van bronmaatregelen die dit mogelijk maken, redelijk inpasbaar zijn binnen uw bedrijfsvoering, nu en in de toekomst, en die onomstreden zijn op het punt van daadwerkelijke risicoreductie. …… Ten aanzien van de te treffen aanvullende bronmaatregelen zullen wij u als overheid tegemoet komen door middel van een financiŽle bijdrage in de meerkosten die Sachem daartoe redelijkerwijs zal moeten maken."

5.    Waarom vinden GS dat een financiŽle bijdrage aan Sachem voor het nemen van (aanvullende) bronmaatregelen gerechtvaardigd is, om zo te voldoen aan de eisen van het Bevi?
6.    Vindt het college van B&W van Zaltbommel ook dat een dergelijke financiŽle bijdrage gerechtvaardigd is?

Het (concept) Intergemeentelijk Rampbestrijdingsplan Sachem Europe geeft met betrekking tot de informatieverstrekking aan dat informatieverstrekking voor vaststelling dient plaats te vinden via 1) de website van de gemeente, en 2) ter inzage in het gemeentehuis Zaltbommel. Na vaststelling dient informatie worden verstrekt via 1) De Toren en 2) de website van de gemeente. Zoeken op de website van de gemeente heeft niet tot hits geleid mbt een rampenbestrijdingsplan voor Sachem.

7.    Wat is de status van het (concept) Rampenbestrijdingsplan?
•    Is het Rampenbestrijdingsplan definitief? En is het Rampenbestrijdingsplan vastgesteld door B&W Zaltbommel en de Veiligheidsregio?
•    Zo nee, waarom niet en wordt dat geen hoog tijd?
8.    Waarom is nog niet over een bestrijdingsplan inzake rampen bij Sachem gecommuniceerd met onze inwoners, als duidelijk is dat inwoners de nodige voorzorgmaatregelen moeten nemen?


Frits van der Schans (D66)
Thom Ummels (D66)